Villkor

Villkor för hantering av personuppgifter

Genom registrering i Sandviken Energis tjänsteportal godkänner kunden att bolaget samt koncernbolag behandlar kundens personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet, fullgöra föreskriven skyldighet att lämna uppgifter till Myndigheter samt marknadsföra koncernens och dess samarbetspartners varor och tjänster. Personuppgiftsbehandlingen sker i enlighet med den nya Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. Den rättsliga grunden för behandling av uppgifterna utgörs av avtalsförhållandet mellan kunden och bolaget enligt artikel 6 1. b). I den mån uppgifter behandlas utöver detta, samtycker kunden till sådan behandling.

Kunden äger rätt att från Sandviken Energi få information om behandling av de personuppgifter som berör kunden, i enlighet med vad följer av förordningen. Kunden kan efter begäran få kopior på behandlade personuppgifter, samt övrig föreskriven information.

Med registrering menas bland annat lagring, bearbetning, ändring och användande av uppgifterna, oavsett medium. Erbjudanden om tjänster eller varor kan göras via post, e-post, SMS eller annat sätt.

Kunden kan när som helst återkalla sitt samtycke enligt denna punkt. Dock kan sådan återkallelse innebära att Sandviken Energi inte längre kan tillhandahålla bredbandstjänster eller tillgång till tjänsteportalen, varmed Sandviken Energi har rätt att säga upp avtalet.